Wat is het verschil tussen productevaluatie en de procesevaluatie? Product evaluatie, gaat over datgene wat bereikt is (eind product) Proces evaluatie, gaat over de weg die bewandeld is naar het eindproduct.
Met een procesevaluatie kunt u nagaan of activiteiten op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd. U komt te weten wat goed ging bij de uitvoering, maar ook wat tegenviel of niet gelukt is. Daarnaast kunt u te weten komen waarom bepaalde activiteiten achterblijven bij de verwachtingen.

Welke vragen horen bij een productevaluatie?

Productevaluatie

 • Wat wil je weten? Wat is je evaluatiedoel?
 • Wat moet je weten om je succes te kennen?
 • Wie kan je deze informatie geven?
 • Hoe ga je deze informatie verzamelen?
 • Wie voert de evaluatie uit?
 • Wanneer gebeurt de evaluatie best?
 • Is het nodige geld en/of tijd beschikbaar?
 • Wat moet er in een procesevaluatie?

  Wat is een procesevaluatie? Met een procesevaluatie gaat u na of de aanpak op de juiste wijze en naar tevredenheid is uitgevoerd. U onderzoekt wat goed ging bij de uitvoering van de interventie, maar ook wat tegenviel of niet gelukt is.

  You might be interested:  Wat Voor Vis Is Lekkerbek? (Solution)

  Wat zijn product en proces vragen?

  Procesevaluatie: het Verloop

 • Hoe verliep het proces? Was er voor de juiste aanpak gekozen? Wat ging er goed?
 • Hoe verliep de communicatie? Intern en extern.
 • Kon iedereen zijn afspraken nakomen?
 • Waren er onverwachte gebeurtenissen? Hoe is hiermee omgegaan?
 • Wat heb je nodig om het volgende keer beter te doen?
 • Wat is productevaluatie in de zorg?

  Product evaluatie: Uitkomsten, welk effect heeft de interventie bewerkstelligd? Is dit effect het beoogde doel? Is het doel nog actueel? Proces evaluatie: Afspraken over de uitvoering, welke handelingen zijn op welke wijze uitgevoerd om dit effect te bereiken?

  Wat evalueer je bij een productevaluatie?

  Productevaluatie. Met een productevaluatie bekijkt u of het beoogde resultaat is behaald. Een productevaluatie geeft inzicht in: Het aantal medewerkers en/of kinderen dat bereikt is.

  Wat bespreek je bij een evaluatie?

  In het evaluatie- of beoordelingsgesprek worden de prestaties van de medewerker besproken door de leidinggevende met de medewerker in kwestie. De balans wordt opgemaakt, met de bedoeling de medewerker heldere feedback te geven met eventuele aanpassingen die moeten gedaan worden.

  Hoe maak je een evaluatierapport?

  Instructie

  1. Bepaal wat je wilt evalueren. Baken het onderwerp af en maak het zo specifi ek mogelijk.
  2. Bepaal de aandachtsgebieden waarop je wilt evalueren.
  3. De teamleider start.
  4. Voer het inhoudelijke evaluatiegesprek.
  5. Bepaal verbeteracties en leg ze vast.
  6. Evalueer de evaluatie!

  Wat is een goede evaluatie?

  Een goede evaluatie bevat de volgende elementen: focus, zowel in de groep als op de juiste vraag; alle informatie op tafel; gedragen besluiten, en concreet uitvoerbare en controleerbare vervolgafspraken.

  You might be interested:  Hoe Lang Zalm Droog Pekelen?

  Wat is het verschil tussen proces en productevaluatie?

  Productevaluatie: enkel het resultaat van het leerproces wordt geëvalueerd. Procesevaluatie: evaluatie van de weg naar het eindproduct. Formatieve evaluatie: dient om het leerproces in de – mede door de leerling – gewenste richting bij te sturen (wanneer dat nodig is).

  Waar moeten evaluatievragen aan voldoen?

  Welke personen, afdelingen en organisaties spelen een rol bij de evaluatie? Wie kan wat doen (inventarisatie)? Waarover moeten de betrokken personen en organisaties beschikken (tijd, deskundigheid, instrumenten, geld)? Op welke wijze wordt gerapporteerd over de evaluatie en wie ontvangen de rapportage?

  Welke Evaluatievormen zijn er?

  We onderscheiden drie hoofdvormen van evalueren: planevaluatie; procesevaluatie; effectmeting. Welke vorm het meest geschikt is, is afhankelijk van het doel dat je hebt geformuleerd.

  Wat is een interventie in de zorg?

  Een verpleegkundige interventie is een behandeling die een verpleegkundige uitvoert op basis van een deskundig oordeel en klinische kennis ten behoeve van een zorgvrager. Een verpleegkundige interventie bestaat uit een verzameling van patiëntgebonden verpleegkundige handelingen.

  Wat is een Verpleegdoel?

  Het verpleegplan

  In een verpleegplan worden duidelijk omschreven welke verpleegproblemen er spelen bij de patient en wat de symptomen en gevolgen zijn. Vervolgens wordt er een doel omschreven en wanneer dit bereikt dient te zijn.

  Welke verpleegkundige interventies zijn er?

  Afhankelijke interventies zijn interventies die de verpleegkundige op voor- schrift van de arts uitvoert. Bij medische voorschriften gaat het meestal om het toedienen van medicatie, infuustherapie, diagnostische onderzoeken, behande- lingen, dieetvoorschriften en activiteiten.